வெளி வங்கிகள்

அந்நியன் விஷயங்கள் சீசன் 2 இல் வெளி வங்கிகளின் நட்சத்திரம் மேட்லின் க்லைன்?

ஸ்ட்ரேஞ்சர் விஷயங்களின் எந்த அத்தியாயத்தில் மேட்லின் க்லைன் உள்ளது? வெளி வங்கி நட்சத்திரங்கள் மேட்லின் க்லைன் மற்றும் சேஸ் ஸ்டோக்ஸ் ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸில் தோன்றினர்.